Pravidla soutěže „Myslivec výzva“

Statut a pravidla soutěží

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelských soutěží pořádaných na profilu „Stará žitná myslivecká Facebook a Instagram“ (dále jen „soutěže“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedených soutěží ve vztahu ke spotřebitelům.

1) Pořadatelem akce v České republice je Česká produkční social media, s.r.o., se sídlem Zubatého 11, Praha 5 150 00, IČ: 02498120 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 220270 (dále jen „pořadatel“).

2) Objednatelem soutěže v České republice je společnost Palírna U Zeleného stromu a.s.. se sídlem Drážďanská 14/84, Krásné Březno, 400 07, Ústí nad Labem, IČ273367760, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka  B 1818/ (dále jen „objednatel“).

Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu objednatele a pořadatele.

Pravidla obecná:

3) Soutěž probíhá do 13.7. 2023 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky.

4) Soutěže se může zúčastnit jen český rezident, fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky, který se v průběhu trvání této soutěže do soutěže zapojí nasdílením videa, nebo fotografie na svůj facebookový, či instagramový profil s ve videu, či fotografii obsaženým hashtagem #MyslivecVyzva (dále jen „soutěžící“).

Autorská práva

5) Soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s bezplatným užitím videa, či fotografie objednatelem a/nebo pořadatelem soutěže, a to všemi způsoby, které podle povahy videa, či fotografie přicházejí dle § 12 a násl. autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb.) v úvahu, zejména pak má objednatel a/nebo pořadatel soutěže právo rozmnožování fotografie, právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny fotografie, právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny fotografie, právo na sdělování fotografie veřejnosti (v tištěné, elektronické nebo jiné podobě), a to bez omezení množství, území a času, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům objednatele a/nebo pořadatele soutěže, s tím že objednatel je oprávněn tato práva kdykoliv převést na třetí osoby bez souhlasu soutěžícího.

6) Poskytnutím videa, či fotografie do soutěže soutěžící potvrzuje, že ta je jeho vlastním dílem, a odpovídá za to, že poskytnutím audiovizuálního obsahu (dále jen AO) do soutěže nejsou porušena autorská nebo jiná práva třetích osob či obecně závazných předpisů. V případě nepravdivosti uvedeného potvrzení anebo v případě, že poskytnutím AO do soutěže jsou porušena práva třetích osob, je objednatel a/nebo pořadatel oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit a v případě, že již byla předána výhra, žádat její vrácení; tím není dotčena odpovědnost soutěžícího k náhradě škody pořadateli, objednateli anebo třetím osobám.

7) Nahráním AO soutěžící souhlasí s jejím zveřejněním na Facebooku, či Instagramu na profilu provozovatele.

8) Soutěžící se nemůže jedné soutěže účastnit opakovaně ani s jinou Facebook identitou; soutěžící může v rámci jedné soutěže získat pouze 1 výhru.

9) Účast v soutěži automaticky znamená souhlas s pravidly soutěže a s účastí v soutěži. Účast v soutěži není zpoplatněna. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

Mechanika soutěže:

10) Princip 1: V soutěži vyhrává náhodně, losem vybraný soutěžící, který splnil zadání soutěže a ve videu a/nebo fotografii uvedl  hashtag #MyslivecVyzva. U této mechaniky rozhoduje náhoda. Celkový počet výherců je 1.

11) Pokud výherce z důvodu nesplnění pravidel soutěže bude ze soutěže vyřazen, jeho nárok na výhru zaniká a na jeho místo nastupuje soutěžící, který má nárok na výhru jako další náhodným losem vybraný.

Výhrami jsou:

12) Soutěžící mohou vyhrát společenský oblek na míru šitý firmou Vývoj.cz, se sídlem Franze Kafky 341/13 589 01, Třešt, IČ 00030732, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, v oddílu Dr, složce 434/KSBR.

13) Výherce bude vyhlášeni na facebookovém profilu „Staré Žitné myslivecké“ a to v termínu po ukončení soutěže. Výherce sdělí pořadateli do 15 dnů od vyhlášení soutěže adresu pro doručení výhry . Soutěžící, který nesdělí včas adresu pro doručení výhry, ztrácí nárok na výhru.

14) Výherní voucher bude zaslán poštou pouze po území ČR, a to nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže. V případě, že zaslaná výhra nebude soutěžícím vyzvednuta a vrátí se na adresu pořadatele, výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže. Výhra soutěžících, která z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

15) Soutěžící registrací do soutěže dále souhlasí s tím, že stane-li se výhercem, mohou být osobní údaje týkající se jeho osoby zveřejněny v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) na facebookovém profilu značky Stará žitná myslivecká CZ.

Všeobecná ustanovení:

16) Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Palírna u Zeleného stromu a.s. a firmy Vývoj.cz, pořadatele, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující společnosti. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že bude mít pořadatel či objednatel oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry.

17) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

18) Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel a Objednatel vylučují veškerou zodpovědnost, která pramení z výše uvedeného.

19) Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s použitím všech jím v rámci této soutěže poskytnutých osobních údajů – jméno, příjmení, adresa a telefon (dále jen „údaje“) pro účely vyhodnocení soutěže a doručení výher pořadatelem soutěže 1) anebo společností 2) Palírna u Zeleného stromu a.s. se sídlem Drážďanská 14/84, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem jakož i se zasíláním obchodních sdělení v rámci soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Po skončení soutěže budou osobní údaje zlikvidovány. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle zákona č. 110/2019 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese objednatele nebo pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

20) Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel pověřil zpracováním osobních údajů společnost Česká produkční social media, s.r.o., se sídlem Zubatého 11, Praha 5 150 00, IČ: 02498120 jakožto zpracovatele.

21) Výhry jsou neprodejné a jsou určeny pouze pro reklamní účely v rozsahu tohoto statutu. Výhry nelze ani alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nebude doručovat výhry na adresu mimo území České republiky. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo objednatel akce použít na jiné účely dle vlastního uvážení.

22) Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci; v případě zasílání výhry okamžikem předání k přepravě. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher. Pořadatel na vlastní náklady vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud je ze zákona vyměřována.

23) Pořadatel si vyhrazuje právo po dohodě s objednatelem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň po dohodě s objednatelem oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru.

22) Pořadatel si vyhrazuje právo po dohodě s objednatelem s konečnou platností vyřadit ze soutěže soutěžícího v případě podezření, že daný soutěžící je tzv. profesionálním soutěžícím či jiným způsobem porušuje pravidla soutěže.

23) Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak spojována se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a objednateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook. Společnost Facebook nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost.

 

V Praze dne 05.06.2023

Česká produkční s.r.o.